Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

Sunday, 21 January 1900 00:00

O nás

Materský klub

RC MODELY

Telemetria Hitec

 

poskytuje možnosť prenášať informácie o napätí napájacej batérie so zvukovým  varovaním pri poklese pod nastavenú hodnotu. A to všetko bez dodatočných nákladov, len za cenu úpravy napájania prijímača doplnením káblikov od regulátora.

Pretože sa opätovne stretávam s tým, že majitelia súprav Hitec si nastavujú stopky a nevyužívajú možnosť, za ktorú zaplatili, prinesieme opis riešení, ktoré používame dlhší čas.

Nasledujúce riadky budú o telemetrickom prenose údajov o napájacom napätí bez vybavenia doplnkovými snímačmi a prenosovými centrálami Hitec.

Technické podmienky prijímačov

 

Nie všetky prijímače umožňujú prenos údajov. Platí to pre prijímače radu Optima 6 a vyššie, trieda Minima nepodporuje telemetrický prenos napájacieho napätia. Prenos nepodporujú ani iné náhradné prijímače rôznych iných výrobcov.

 

Ako na to.

Prijímače sa dodávajú s prepojkou v porte SPC. Podľa návodu je možné prijímač napájať z externého zdroja napätím až 35V. Dôležité je, že toto napájanie slúži LEN pre prijímač, NIE pre servá!!!

Teda pre externé napájanie prijímača máme dve možnosti:

- samostatný akumulátor

- odbočka zo silového akumulátora

 

Pozor dajte na polaritu vášho konektora na SPC vstupe. Otočenie "-" na "S" robí zlé kusy, servá nefungujú a ihneď sa začnú zahrievať káble na baterke.

Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

O nás

Materský klub

Vyhodnocovanie údajov

 

Údaje o napätí sa prenášajú medzi príjimačom a vysielacím modulom Spectra.

Pokles napätia signalizuje buď priamo vysielací modul Spectra, alebo vysielač Aurora9.

 

 

Riešenie pre modul Spectra

 

Používatelia vysielačov Hitec Optic 6 a iných v tejto triede (okrem Hitec Aurora 9) sú odkázaní na vyhodnocovanie vysielacím modulom Spectra.

Na jeho inicializáciu a konfiguráciu je nutný programátor Hitec HPP-22. Pomocou neho je nutné do modulu naprogramovať hraničnú hodnotu napätia. Pri dosiahnutí tejto hodnoty pri postupnom vybíjaní sa aktivuje zvukový signál. Pri vložení batérie vybitej pod nastavenú hraničnú hodnotu do modelu sa signál ozve ihneď po zapojení.

 

Nevýhoda/Obmedzenie

Do modulu je možné naprogramovať len jednu hodnotu. Ak používate modely s rôznym počtom článkov pre napájanie, bude to fungovať len pre nastavený počet. Napríklad, keď pre 3-článok nastavíte pre varovanie 9,9V, pre model s dvojčlánkom bude signál aktivovaný stále. A naopak, ak nastavíte hodnotu na 6,6V pre 2-článok, túto hodnotu s modelom s trojčlánkom nikdy nedosiahnete, teda varovanie sa nespustí a napájanie motora odstaví regulátor po úplnom vybití baterky.

 

 

Riešenie pre vysielač Aurora9

 

Pre používateľov Aurory9 je riešenie jednoduchšie.

Moduly Sprectra sú naprogramované na varovanie pri 3,5V, odporúčam však túto hodnotu preveriť.

V menu Aurora: System/Senzor/Battery na obrazovke 1/3 označuje [Receiver]. Tu pomocou+/- nastavíte zvolené napätie ako hranicu varovania pri vybíjaní.

Aj pre Auroru platí možnosť použitia modulu Spectra ako vyhodnocovacej jednotky rovnako ako je opísané vyššie.

 

Výhoda nastavenia v Aurore9 je, že si pre každý model môžete nastaviť napätie varovania na inú hodnotu, teda podľa počtu článkov používaných na napájanie konkrétneho modelu. Na druhej strane však musíte nastaviť varovanie pre každý model.

Keďže pre nás ma úžitok informácia o stave akumulátora, ktorý napája pohon, musíme použiť pre napájanie prijímača odbočku zo silového zdroja. Táto hodnota sa potom prenáša telemetriou a my máme signál o stupni vybitia pohonného akumulátora.

Odbočku pre napájanie prijímača robím na napájacom konektore regulátora, alebo na jeho napájacích vodičoch. Tým mám zabezpečené jednoduché napojenie z každej baterky.

Dôležité: Nezabudnite, že musíte napájať aj servá napr. z BECu.

Hodnota napätia pre varovanie

 

Neexistuje univerzálny údaj.

Zopakujme si: účelom telemetrie v našom rozsahu je dať pilotovi signál, že napätie napájacej batérie pokleslo na/pod nastavenú hodnotu. Pilot by sa mal snažiť pristáť bez zbytočného odkladania. Vaše batérie sú aj tak chránené proti nadmernému vybitiu nastavením regulátora (ak to používate), ktorý zníži a následne odstaví napájanie motora. Ale niektoré modely bez pohonu letia len veľmi krátko...

 

Vráťme sa k hodnote, pri ktorej sa spustí varovanie. Všeobecne používam 3,3V na článok pre prvé skúšky a pokusy. Ukazuje sa, že je to bezpečná hodnota aj pre moju MX2, ktorá má s baterkou 1,2kg a bez motora neplachtí ani krátko. Na druhej strane mám overené, že keď stiahnem plyn, je schopná urobiť ešte minimálne jeden okruh po prípadnom neúspešnom pokuse o pristátie.

 

Pre väčšie modely a pre vrtulníky nastavujem 3,4 - 3,5 V a článok. Tu je odber vyšší a dáva mi to primeranú rezervu.

 

Druhým, veľmi dôležitým faktorom je typ a stav batérie. Nová batéria vydrží aj vybitá viac ako stará, nič nové. Pozor však na batérie typu "nanotech". Dlho držia rovnomerný stav a potom PRUDKO klesne napätie. Pri týchto baterkách pristávam ihneď po signále a nemám dobré vyhliadky na ďalší okruh. Musím pristáť. Čím je staršia, tým horšie.

 

 

Skúsenosti

 

Neľakajte sa pri prvom zapípaní. Trochu stiahnite plyn, skúste pridať a učte sa aká je odozva. Ak po stiahnutí plynu signál stíchne, máte rezervu na dolet. Pri trvalom signále sadajte hneď. Len od Vás závisí, akú rezervu si dáte.

Nám sa po pristáti s pípajúcim modelom po odľahčení odberu ustáli napätie batérie min. na 3,6V na článok. Neraz ostane 3,8V na článok. Ak sa po odľahčení batérie napätie vráti na vyššie hodnoty je to už skôr dôkaz o opotrebovanej batérii.

 

Údaj o napätí batérie môžete priebežne sledovať na displeji Aurora9. Hodí sa to aj pre kontrolu pred letom.

Pohrajte sa s nastavením a prevádzkou v kľude doma, neodporúčam sledovať displej počas letu modelu .

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

TECHNIKA